Disclaimer

Bitte diese Gebrauchsbedingungen vor Besuch der Webseite von DIAGNOSTICA STAGO aufmerksam lesen.

DIAGNOSTICA STAGO S.A.S. beheerst deze website vanuit haar kantoren gelegen te 3 allée Thérésa 92600 Asnières sur Seine (Frankrijk). 

“STAGO” : gezelschap STAGO BNL B.V. ; maatschappelijke zetel: Kanaalpark 140 – 2321 JV Leiden – Nederland.   

ARTIKEL 1: DOEL

Onderhavige voorwaarden hebben als doel de modaliteiten te definiëren volgens welke haar website ter beschikking stelt van de internetgebruikers en de voorwaarden volgens welke de internetgebruikers toegang hebben en deze website gebruiken en toegang hebben tot alle gelinkte verwante sites met name de webpagina’s over de dochterondernemingen en filialen. 

Deze site werd ontworpen om algemene informatie te verstrekken over STAGO. De verstrekte informatie is louter informatief en kan geen enkele verbintenis vanwege STAGO met zich meebrengen.

Bij elke verbinding met de website moeten deze gebruiksvoorwaarden nageleefd worden, die STAGO te allen tijde kan wijzigen of updaten.

Door toegang te hebben en gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de clausules hieronder, raden wij u aan deze website niet te gebruiken.  

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE DIENST

De toegang tot de dienst is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar, behalve in gevallen van overmacht of een gebeurtenis buiten de wil van STAGO om en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de dienst en de hardware. 

STAGO kent aan de internetgebruiker, die dat aanvaardt, het recht toe om een of meerdere werkstations aan te sluiten op deze website. De toegang tot de dienst komt tot stand van zodra de microcomputers van de internetgebruiker verbonden zijn met een telecommunicatienetwerk dat toegang geeft tot de website. De gebruikte communicatieprotocollen zijn de protocollen die op het internet gebruikt worden.  De toegangs- en gebruiksrechten zijn niet exclusief en niet overdraagbaar. 

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website is eigendom van DIAGNOSTICA STAGO S.A.S. De inhoud van de website (met name de gegevens, informatie, logo’s, merken en andere benamingen, designs, foto’s, beelden, software met een gebruikersinterface, visuele interfaces en computercodes etc.) en ook de lay-out en de presentatie van deze inhoud worden beschermd inzake auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren, reproduceren, verspreiden, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de website, op welke wijze ook, is verboden, met uitzondering van een enkele kopie op een enkele computer en uitsluitend voor persoonlijk gebruik van degene die kopieert.  Voor elke andere reproductie moet de expliciete en schriftelijke toestemming op voorhand door DIAGNOSTICA STAGO S.A.S. gegeven worden. 

De items die op deze site worden voorgesteld kunnen gewijzigd en / of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving en worden verstrekt zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, van welke aard dan ook en kunnen geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en / of software te beschermen tegen besmetting door virussen op het internet.  

De informatie en de afbeeldingen op deze website zijn beschermd door de bepalingen van de wetten op de intellectuele eigendom, in het bijzonder met betrekking tot het auteursrecht.  Logo's en benamingen zijn handelsmerken van DIAGNOSTICA STAGO S.A.S. die ook beschermd zijn door de wetten op de intellectuele eigendom.  

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DOCUMENTEN 

Niets van deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of op welke wijze dan ook verspreid worden, behalve in de volgende omstandigheden: 

U mag een kopie van de documenten downloaden op een microcomputer voor uw persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, mits u zich houdt aan de desbetreffende auteursrechten’s. De wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden vormt een inbreuk op de auteursrechten die zij heeft. Bij het gebruiken van deze website is het verboden om deze documenten te gebruiken op een andere website of in een andere netwerkomgeving.  

Als u beslist om te downloaden van deze site, verleent STAGO u niet-exclusief een gebruiksrecht op de software (inclusief bestanden, afbeeldingen die erin zijn verwerkt en bijhorende gegevens). STAGO geeft u geen eigendomsrecht op de software en de bijhorende items. U houdt de carrier waarop de software is vastgelegd, maar STAGO behoudt de volledige eigendom en de bijhorende intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden de software te herverdelen, verkopen, decompileren, demonteren of te verminderen, op welke wijze dan ook, in een bruikbare vorm.  

ARTIKEL 5: E-MAILS

Om te corresponderen met STAGO via e-mail moeten de internetgebruikers de elektronische correspondentieformulieren invullen die beschikbaar zijn op de website. De antwoorden op de e-mails kunnen niet gelijkgesteld worden aan, of kunnen niet het bewijs leveren van het uitoefenen van een reclame-, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land van bestemming van de antwoorden.  

ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De documenten en de informatie op deze website wordt verstrekt "as is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. STAGO behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, verwijderen of corrigeren, zonder voorafgaande kennisgeving. 

STAGO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van hardware van de internetgebruikers als gevolg van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. 

Behalve in gevallen van een zware of opzettelijke fout, kunnen STAGO, haar medewerkers, haar leveranciers, of op deze website vermelde derden in geen geval aansprakelijk worden gesteld op grond van een handeling in contractuele aansprakelijkheid, in onrechtmatige daad of enige andere handeling, met directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, of van welke aard ook, of met enige schade, met name, van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van deze site of uit informatie afkomstig van deze site.

STAGO wijst elke verantwoordelijkheid af voor de informatie, het materiaal en de software op de sites die met elkaar verbonden zijn via een hyperlink op de website.

ARTIKEL 7: DIVERSE INFORMATIE

Website Editor: DIAGNOSTICA STAGO S.A.S 

Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van € 7 509 445 

Maatschappelijke zetel: 3 allée Thérésa 92600 Asnières sur Seine - Frankrijk

Ingeschreven in het R.C.S. van Nanterre B 305 151 409

Tel :+33(0) 1 46 88 20 20 

E-mailadres: Opens window for sending emailwebmaster@stago.com

Webmaster: Elodie Paillet

Editorial Manager: Pascal Boulanger

Hosting: VINC S.A.S, 2 rue Jean Jouvet, 78740 Vaux sur Seine, ingeschreven in het R.C.S. van Versailles onder het nummer B 380 367 938

Tel:+33(0)1 30 04 15 15

ARTIKEL 8: RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

TEN AANZIEN VAN ALLE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL DE BEVOEGDE RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT WAARIN STAGO BNL STATUTAIR GEVESTIGD IS EXCLUSIEF BEVOEGD ZIJN, TENZIJ OP GROND VAN DWINGEND RECHT (TEVENS) EEN ANDERE RECHTER BEVOEGD IS. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN OPGESTELD EN WORDEN BEHEERST DOOR NEDERLANDS RECHT. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN STEMT U UITDRUKKELIJK IN MET DE TOEPASSING VAN DEZE RECHTERLIJKE CLAUSULE. 

In het geval dat een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar zou zijn, om welke reden dan ook, zou die beschouwd worden als een bepaling die geen deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden en zou die geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.  

Laatst bijgewerkt op: 28/02/20

WIJ WENSEN U EEN AANGENAME RAADPLEGING.